Chantal LEBEAU

Chantal LEBEAU
11, rue de la Gare – 3790 Fouron-Saint-Martin

4candidate au Conseil communal

Chantal Demez-Lebeau, 2 enfants et 2 petits-enfants
J’habite dans le village où je suis née en 1962
Employée au Centre sportif et culturel de Fourons

Depuis toujours active dans la vie associative que nous nous devons d’encourager et de soutenir pour maintenir une commune vivante.

C’est pour la seconde fois que je me présente aux élections avec RAL, je veux m’engager pour que, dans notre commune à facilités, chacun soit considéré sur un pied d’égalité. Je serai à l’écoute des gens dans la langue de leur choix.

Le respect et la tolérance nous permettront de mieux vivre ensemble demain.

Je vous remercie pour la confiance que vous nous témoignerez ce dimanche 14 octobre.

Chantal LEBEAU
11, Stationsstraat – 3790 Sint-Martens-Voeren

Kandidaat nr 4 voor de Gemeenteraad

Chantal Demez-Lebeau, 2 kinderen en 2 kleinkinderen
Ik woon in het dorp waar ik in 1962 werd geboren
Bediende bij het sport- en cultureel centrum van Voeren

Ik ben steeds actief in het associatief leven, dat aangemoedigd en ondersteund moet worden om een levende gemeente te behouden.

Dit is nu de tweede keer dat ik me voorstel op de verkiezingslijst van RAL, ik wil mezelf ertoe verbinden om te zorgen dat in onze faciliteitengemeenten iedereen op gelijke voet wordt beschouwd. Ik zal naar de mensen luisteren in de taal van hun keuze.

Respect en verdraagzaamheid stellen ons in staat om morgen beter samen te leven.

Ik dank u voor het vertrouwen dat u ons deze zondag 14 oktober zult tonen.